Washington Monument

A view of the Washington Monument at sunset.
Washington Monument